Generalne warunki funkcjonowania strony

Strony WWW: www.oneyinsurance.com, oney-insurance.com, oneyinsurance.de, oneyinsurance.cn, www.oneyinsurance.com.mt, www.oneyinsurance.com.ua, oneyinsurance.hu, oneyinsurance.it, oneyinsurance.ro, oneyinsurance.ru, oneyinsurances.com, oneyinsurance.fr, oney-insurance.fr, oneyinsurance.pl, oneyinsurance.es oraz oneyinsurance.pl, zwane dalej „www.oneyinsurance.com.” są prowadzone przez spółkę ONEY INSURANCE (PCC) LIMITED (Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) podlegającą prawu maltańskiemu, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 600 000 € i siedzibą pod adresem: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta zarejestrowana w Rejestrze Spółek pod numerem C53202 (zwana dalej „Oney Insurance”). Firma Oney Insurance podlegaj Maltańskiemu Nadzorowi Finansowemu (Malta Financial Services Authority) i jest upoważniona do prowadzenia usług ubepieczeniowych na Malcie. Oney Insurance ma paszport do działania na terytorium Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Portugalii, Hiszpani, Irlandia, Rumunia, Szwecja & Dania. W celu uzyskania dalszych informacji proszę kierować się do zakładki Financial Register na stronie Maltańskiego Nadzoru Finansowego (Malta Financial Services Authority).

Dyrektor ds. publikacji: Antonio Portelli, Dyrektor generalna

Wydawca: Oney Insurance

Website Maintenance : Agence digitale CKC-Net

Hosting: ODISO – 125 avenue de la République- 59110 LA MADELEINE – Francja

Obsługa klientów Oney Insurance: +356 2258 5110 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00).

Pytania dotyczące korzystania ze strony www.oneyinsurance.com należy przesyłać drogą elektroniczną na adres info@oney.com.mt

Informacje zamieszczone na tej stronie internetowej mają charakter orientacyjny i ogólny i w żadnym wypadku nie są wyczerpujące. Szczegóły i warunki gwarancji ubezpieczeniowych podane są wyłącznie na kartach informacyjnych produktów ubezpieczeniowych. Firma Oney Insurance dołoży wszelkich starań w celu aktualizacji treści strony, jednak nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku wystąpienia w niej błędów, niezależnie od tego, czy będą one dotyczyły prezentacji produktów, czy też będą związane ze zmianami mających zastosowanie przepisów.

Oferty handlowe Oney Insurance mogą ulec zmianie w każdym momencie i bez uprzedzenia.  

Marki i logo Oney Insurance stanowią własność Oney Bank – S.A. z kapitałem w wysokości 51 286 585 €, RCS Lille Métropole B 546 380 197 i siedzibą pod adresem: 34, avenue de Flandre, 59170 Croix.

Niniejsze warunki generalne mają zastosowanie do każdej osoby łączącej się z tą stroną internetową, zwanej dalej „Użytkownikiem”.

 1. Informacje zamieszczane na stronie www.oneyinsurance.com.

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za inicjowane przez siebie operacje oraz za ich konsekwencje i w żadnym wypadku nie będzie próbował obarczyć Oney Insurance odpowiedzialnością z tego tytułu.
 • Informacje zamieszczane na stronie www.oneyinsurance.com stanowią własność Oney Insurance i mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do celów informacyjnych oraz do użytku osobistego. Użytkownik nie może w żadnym wypadku zmieniać, kopiować lub odtwarzać w całości ani częściowo informacji zamieszczanych na stronie www.oneyinsurance.com, udostępniać ich publicznie drogą elektroniczną lub inną, szczególnie w celach komercyjnych, chyba że Oney Insurance uprzednio wyrazi na to pisemnie zgodę.
 • Do Użytkownika należy podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu zabezpieczenia się przed wirusami i innymi szkodliwymi elementami, które mogą przenosić się za pośrednictwem strony www.oneyinsurance.com, szczególnie podczas pobierania treści lub wchodzenia na strony. Niniejsze Warunki Generalne podlegają prawu maltańskiemu. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub wykonywania tych Warunków Generalnych i/lub korzystania ze strony www.oneyinsurance.com będą podlegały rozstrzygnięciu wyłącznie właściwych sądów maltańskich.

 1. Odpowiedzialność

 • Za wyjątkiem bezpośrednich szkód materialnych, Oney Insurance nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody, straty lub uszczerbki finansowe albo inne wynikające z błędu lub niewłaściwego przetworzenia operacji wykonanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony www.oneyinsurance.com, przy czym wyłączenie to dotyczy w szczególności, ale nie wyłącznie, utraty szansy i wszelkich szkód niematerialnych takich jak konsekwencje, które mogłyby wyniknąć z niemożności uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
 • Firma Oney Insurance może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie szkody materialne, z wyłączeniem wszelkich innych szkód, tylko w przypadku udowodnienia, że dana szkoda wynikła z winy Oney Insurance.
 • Oney Insurance nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług związanych z przekazywaniem informacji lub systemem informatycznym Użytkownika ani za żadne inne usterki techniczne.
 • Strona www.oneyinsurance.com zawiera hiperłącza do stron partnerskich. Oney Insurance nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron internetowych, za ich modyfikacje, tryb działania ani za niemożność uzyskania do nich dostępu.

 1. Przerwy w dostawie usługi

 • Firma Oney Insurance nie może być w żadnym razie pociągnięta do odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z przerwy w dostawie usługi niezależnie od jej przyczyny.
 • Oney Insurance zastrzega sobie prawo do przerywania wedle własnego uznania dostawy całości lub części usługi strony www.oneyinsurance.com oraz powiązanych z nią usług niezależnie od przyczyny i bez konieczności podawania uzasadnienia; nie może być też pociągana do odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z tych przerw.
 • Użytkownik może skontaktować się z obsługą firmy Oney Insurance za pośrednictwem numeru telefonu: +356 2258 5110 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00).

Zmiana Warunków Generalnych. Z uwagi szczególnie na możliwe rozszerzenia i ulepszenia Serwisu Konsumenta, Oney Insurance zastrzega sobie prawo do dostosowania lub zmiany w każdym momencie zakresu usług oferowanych na stronie www.oneyinsurance.com.

Informacja na temat Konwencji AERAS

Aby ułatwić dostęp do kredytów i ubezpieczeń osobom, w których przypadku występuje poważne ryzyko zdrowotne z powodu choroby lub niepełnosprawności, w 2001 r. przedstawiciele sektora bankowego i ubezpieczeniowego, stowarzyszenia osób chorych i konsumentów oraz władze państwowe podpisały konwencję. Jej treść była wielokrotnie poszerzana, a w styczniu 2007 r. została ona zastąpiona nową konwencją zwaną „Konwencją AERAS” zawierającą liczne poprawki w stosunku do poprzednich zobowiązań. W lutym 2011 r. ważność Konwencji AERAS została przedłużona, została też ona poprawiona w celu zwiększenia dostępu do kredytów i ubezpieczeń ze strony osób, w których przypadku występuje poważne ryzyko zdrowotne, a w 2015 r. została poprawiona w celu włączenia „prawa do niepamięci” przysługującego osobom, które cierpiały na niektóre choroby.  Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zapoznać się ze stroną Konwencji www.aeras-infos.fr.